ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ผปฐ015
ชื่อโครงการ โครงการวันแห่งความสำเร็จ
ระยะเวลาโครงการ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์(ประธาน)
นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง(รองประธาน)
นางสาวพันทิวา ฐานคร(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1. ค่าเกียรติบัตร จำนวน 118 ใบ ๆ ละ 8 บาท (944)
   2. 2. ค่าแฟ้มใส่เกียรติบัตร จำนวน 118 ซองๆ ละ 80 บาท (9,440)
   3. 3. ค่าป้ายไวนิลเวที (2,400)
   4. 4.ค่าถ่ายเอกสาร (200)
   5. 5. ค่าวัสดุตกแต่งซุ้มถ่ายรูปและเวที (4,000)
   6. 6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (521)
   7. ค่าอาหารว่างผู้บริหาร คณะกรรมการและผู้ปกครอง จำนวน 183 ชุด ๆละ 45 บาท (8,235)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 65
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนร่วมรับวุฒิบัตรในวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนร่วมรับวุฒิบัตรในวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 100
3. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ โครงการวันแห่งความสำเร็จ
คำสั่ง_2564-086 กก.โครงการวันแห่งความสำเร็จ.pdf