ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP15
ชื่อโครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3
ระยะเวลาโครงการ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ (11,700)
   2. ค่าที่พักรวมอาหารเช้า 1 คืน สำหรับนักเรียนและอาจารย์ (16,200)
   3. ค่ากิจกรรมล่องเรือรอบเขื่อนขุนด่านปราการชลและชมน้ำตกธรรมชาติ (3,600)
   4. ค่ากิจกรรมล่องแก่งเรือยาง (3,000)
   5. ค่ากิจกรรมขับรถเอทีวีตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (9,000)
   6. ค่ากิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (6,300)
   7. ค่าวัสดุโครงการ (2,408)
   8. ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (500)
   9. ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 วัน (24,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
รูปกิจกรรม