ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP04
ชื่อโครงการ Moral and Ethics Enhancement
ระยะเวลาโครงการ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสกสัน จันทร์สม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1. ค่าอาหารสำหรับพระวิทยากร ๑ มื้อ(ฉันเพล) (500)
   2. 2. ค่าตอบแทนพระวิทยากร จำนวน ๓ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ๑ รูป (4,500)
   3. 3. ชุดเครื่องถวายสังฆทานชุดไทยธรรม จำนวน ๑ ชุด (500)
   4. 4. ค่าจัดทำป้ายไวนิล (1,500)
   5. 5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (3,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95.5
2. นักเรียนพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมและนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4.264
เอกสารแนบ โครงการ