ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.10
ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding for kids
ระยะเวลาโครงการ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 6 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางาสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1,160)
   2. ค่าตอบแทนวิทยากร (2,400)
   3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (3,000)
   4. ค่าอาหารว่าง (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 2.3 : ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2. ระดับปฐมวัย 2.5 : ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
3. ระดับปฐมวัย 2.6 : มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา บุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ Coding for kids
อบรมโครงการ Coding6 มีนาคม
ใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
แบบประเมินโครงการ
สรุปโครงการ