ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ Sam10
ชื่อโครงการ โครงการ Sam creative step2
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.อัตรวัฒน์ อาชีวะ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน วันละ 12,000 บาท (24,000)
   2. ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน วันละ 3,000 บาท (6,000)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน 47 คน จำนวน 5 มื้อ มื้อละ 3๐ บาท (7,050)
   4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน 47 คน จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 บาท (28,200)
   5. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน 47 คน คนละ 850 บาท (39,950)
   6. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ 8 คน จำนวน 5 มื้อ มื้อละ 3๐ บาท (1,200)
   7. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ 8 คน จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 บาท (4,800)
   8. ค่าที่พักสำหรับอาจารย์ 8 คน คนละ 850 บาท (6,800)
   9. ค่าห้องประชุม วันละ 3,000 บาท (6,000)
   10. ค่าวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จำนวน 3 คน คนละ 600 บาท (1,800)
   11. ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (50,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการที่อนุม้ติ