ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.04
ชื่อโครงการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ช่วงที่ 1)
ระยะเวลาโครงการ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร(ประธาน)
นายสมภพ จันทร์เงิน(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (3,600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.3 : มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักสังเกตและ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
3. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำการทดลองเพื่อหาคำตอบง่ายๆได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ขออนุมัติโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รายชี่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.docx
งบประมาณที่ใช้ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ช่วงที่ 1.docx
บันทึกการทดลองในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ช่วงที่ ๑.docx
สรุปการการทดลองในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ช่วงที่ ๑.docx