ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห.10
ชื่อโครงการ สัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568
ระยะเวลาโครงการ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร(ประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา(กรรมการ)
น.ส.ภิธรา จิรเตชะนนท์(กรรมการ)
น.ส.เกษร ยั่งยืน(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะเหมาจ่าย (16,000)
   2. ค่าที่พัก (1,500)
   3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (2,400)
   4. ค่าอาหารว่างในการประชุม (600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 หน่วยนับ : เล่ม ค่าเป้าหมาย : 1 ผลการประเมิน : 1
เอกสารแนบ โครงการที่อนุม้ติ
คำสั่งคณะกรรมการ