ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.23
ชื่อโครงการ โครงการวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (35,000)
   2. 2. ค่าของรางวัลการประกวดกระทง (15,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
2. นักเรียนเข้าร่วมการประกวดกระทง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ ตัวโครงการอนุมัติ
โครงการอนุมัติ
แบบประเมินโครงการ
ภาพกิจกรรม
ใบลงทะเบียนป.1
ใบลงทะเบียนป.2
ใบลงทะเบียนป.3
ใบลงทะเบียนป.4
ใบลงทะเบียนป.5
ใบลงทะเบียนป.6