ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.07
ชื่อโครงการ จัดซื้อเกียรติบัตร
ระยะเวลาโครงการ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเจติยา อุ่นกมล(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม พิมพ์ 2 สี 1 ด้าน ปั๊มทอง 1 จุด/ปั๊มนูน 1 จุด จำนวน 7,000 ใบ ๆ ละ 6.50 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 3,185 บาท (48,685)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
3. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
4. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำประกาศนียบัตรไว้ใช้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน หน่วยนับ : ใบ ค่าเป้าหมาย : 7000 ผลการประเมิน : 7000
เอกสารแนบ โครงการจัดซื้อเกียรติบัตร63-อนุมัติ.pdf
แบบฟอร์มสำหรับเบิกเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563.pdf