ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.40
ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมเป็น เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายราชัย นาเจริญ(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าเดินทางไปศึกษาดูงานการเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 (ค่าน้ำมัน, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าธรรมเนียมการผ่านทาง, ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ) (10,490)
   2. ค่าของที่ระลึกสำหรับศึกษาดูงานการเป็นเจ้าภาพ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 (2,000)
   3. ค่าอาหารและอาหารว่างประชุม (44,240)
   4. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับการประชุม จำนวน ๙๖ คน ๆ ละ ๖๐ บาท (5,760)
   5. ค่าอาหารกลางวันจำนวน ๙๖ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท (28,800)
   6. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถจำนวน ๓ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท (วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) (450)
   7. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถจำนวน ๓ คน ๆ ละ ๔๒๐ บาท (วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) (1,260)
   8. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง (1,000)
   9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (7,000)
   10. ค่าเช่ารถ (44,800)
   11. ค่าดอกไม้ติดหน้าอกสำหรับผู้มีเกียรติจำนวน ๓๐ ดอก ๆ ละ ๕๐ บาท (1,500)
   12. ค่าอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพและเสียงในห้องประชุม (6,700)
   13. ค่าป้ายตกแต่งสถานที่ (20,000)
   14. ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม (6,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ