ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.19
ชื่อโครงการ สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัฐพล กัลพล(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทางด่วน (2,300)
   2. 2. ค่าที่พัก จำนวน 70 คน ๆ ละ 500 บาท (35,000)
   3. 3. ค่าอาหารเช้า จำนวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท (3,500)
   4. 4. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท (3,500)
   5. 5. ค่าอาหารเย็น จำนวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท (3,500)
   6. 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน ๆ ละ 30 บาท (4,200)
   7. 7. ค่าเช่าห้องประชุม (5,000)
   8. 8. ค่าป้ายโครงการ (500)
   9. 9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (7,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความสำเร็จของการจัดทำโครงการของคณะกรรมการนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2563 หน่วยนับ : เล่ม ค่าเป้าหมาย : 7 ผลการประเมิน : 7
เอกสารแนบ คำสั่ง
โครงการ