ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.11
ชื่อโครงการ สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จูตะเสน(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าเดินทางไปสำรวจสถานที่ในการจัดโครงการ (600)
   2. 2. ค่าอาหารเช้า จำนวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท (3,500)
   3. 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท (3,500)
   4. 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน ๆ ละ 30 บาท (4,200)
   5. 5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน (2,300)
   6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน ๆ ละ 420 บาท (1,260)
   7. 7. ค่าเช่ารถโดยสาร (3,500)
   8. 8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (3,140)
   9. 9. ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม (5,000)
   10. 10. ค่าป้ายโครงการ (1,000)
   11. 11. ค่าของที่ระลึกสำหรับโรงเรียนห้วยใหญ่ (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจของโรงเรียน ที่ได้รับปัจจัยต่างๆ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. ความสำเร็จในการสบทบทุน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง