ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.30
ชื่อโครงการ Satit Street Basketball ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมุรธา นามพลกรัง(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ๑ ป้าย (500)
   2. ค่าเอกสารจำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท (200)
   3. ค่าน้ำดื่มขวด น้ำแข็งและน้ำหวานเฮลซ์บลูบอย (3,000)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน (2,500)
   5. ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล (2,000)
   6. ค่าตอบแทนนิสิตผู้ตัดสิน จำนวน 2 คน จำนวน ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๔๕ บาท จำนวน ๑๐ วัน (1,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง