ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.24
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ
ระยะเวลาโครงการ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารว่างของนักเรียน จำนวน 140 คน x 30 บาท x 2 มื้อ (8,400)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการ วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63 จำนวน 10 คน x 30 บาท (300)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการ วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 จำนวน 10 คน x 30 บาท (300)
   4. ค่าปลอกแขน จำนวน 100 ชิ้น (4,000)
   5. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 10 ท่าน (5,000)
   6. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (1,000)
   7. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นภาวะผู้นำและมีภาวะผู้นำของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 1
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นภาวะผู้นำและมีภาวะผู้นำของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 1
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดการ
ภาพถ่าย 27 พ.ย. 63
ภาพถ่าย 4 ธ.ค. 63
ใบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงประธานโครงการ
ใบลงทะเบียน