ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.05
ชื่อโครงการ แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี
ระยะเวลาโครงการ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉลอง แสนโคก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ๑. ค่าเสื้อบุคลากรโรงเรียน 280 ตัว ๆ ละ 250 บาท (70,000)
   2. ๒. ค่าเสื้อสีสำหรับนักเรียน 2,674 ตัว ๆ ละ 160 บาท (427,840)
   3. ๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแต่ละสี จำนวน 6 สี สีละ 40,000 บาท (240,000)
   4. ๔. ค่าเช่าชุดคทากรของโรงเรียน จำนวน ๑๐ คน คนละ 5๐๐ บาท (5,000)
   5. ๕. ค่าเช่าชุดลีดเดอร์ของโรงเรียน จำนวน ๑๐ คน คนละ 5๐๐ บาท (5,000)
   6. ๖. ค่าเช่าชุดสำหรับนักเรียนในขบวนส่วนกลางของโรงเรียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (10,000)
   7. ๗. ค่าจ้างทำป้าย (2,000)
   8. ๘. ค่าน้ำแข็ง , น้ำดื่ม และแก้วน้ำพลาสติก (15,000)
   9. ๙. ค่าจ้างตกแต่งสถานที่และคบเพลิง (10,000)
   10. ๑๐. ค่าสีและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมอัฒจันทร์เชียร์ (15,000)
   11. ๑๑. ค่ากระดาษ A4 จำนวน ๓0 รีม (3,600)
   12. ๑๒. ค่าอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์จัดการแข่งขัน (20,000)
   13. ๑๓. ค่าลูกปืนปล่อยตัวนักกรีฑา (5,000)
   14. ๑๔. ค่าเช่าปืนปล่อยตัวนักกรีฑา (3,000)
   15. ๑๕. ค่าจ้างทำสนามกรีฑา (2,000)
   16. ๑๖. ค่าเช่าเต็นท์ ๒๕ หลัง ๆ ละ ๘๐๐ บาท (20,000)
   17. ๑๗. ค่าดอกไม้สดตกแต่งเวทีกลาง (6,000)
   18. ๑๘. ค่าเช่าเวที (6,000)
   19. ๑๙. ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินโครงการ (6,960)
   20. ค่าเช่าชุดการแสดงพิธีเปิด จำนวน 32 คน ๆ ละ 300 บาท (9,600)
   21. 21. ค่าจ้างทำฉากการแสดงพิธีปิดการแข่งขัน จำนวน ๔ ฉาก ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (10,000)
   22. 22. ค่าเช่าชุดการแสดงพิธีปิดการแข่งขัน ๔๐ คน ๆ ละ 3๐๐ บาท (12,000)
   23. 23. ค่าแต่งหน้าการแสดงพิธีปิดการแข่งขัน ๔๐ คน ๆ ละ 2๐๐ บาท (8,000)
   24. 24. ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด จำนวน 2 วัน (10,000)
   25. 25. ค่าวัสดุอุปกรณ์/ขนม/ไอติม ทำกิจกรรมเกมส์เบ็ดเตล็ดของฝ่ายประถมศึกษา (10,000)
   26. 26. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 คน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 200 บาท (2,000)
   27. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน (4,500)
   28. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและนักกีฬา จำนวน 1,๒00 คน ๆ ละ ๓๐ บาท (8 ธ.ค.63) (36,000)
   29. ค่าอาหารว่าง สำหรับผู้บริหาร อาจารย์และแขกรับเชิญ จำนวน 50 คน คนละ 30 บาท 2 วัน (พิธีเปิด-ปิด) (3,000)
   30. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (จำนวน 5 ชม. ๆ ละ 45 บาท/คน) - วันที่ 8 ธ.ค.63 จำนวน 50 คน - วันที่ 9 ธ.ค.63 จำนวน 50 คน (22,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ กีฬาสี 63-อนุมัติ.pdf
616 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563.pdf