ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.39
ชื่อโครงการ ทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าดอกไม้ถวายพระในพิธีสงฆ์และโต๊ะหมู่บูชา (3,600)
   2. ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ (3,600)
   3. ค่าสังฆทานถวายพระ 9 ชุด ๆ ละ 500 บาท (4,500)
   4. ค่าถุงเอนกประสงค์ใส่ของทำบุญ (500)
   5. ค่าปัจจัยถวายพระ 9 รูป ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   6. ค่าเลี้ยงรับรองพระภิกษุ (4,000)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1,400)
   8. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน (600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพระคุณของบิดา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการทำบุญวันพ่อ 4 ธ.ค.63-อนุมัติ.pdf
622 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ