ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.39
ชื่อโครงการ IEP Home and School Meeting
ระยะเวลาโครงการ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ปกครองประถมศึกษา (128 คนๆ ละ 80 บาท ) (10,240)
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้บริหาร ( 9 คนๆ ละ 80 บาท ) (720)
   3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม บุคลากรฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (37 คนๆ ละ 80 บาท ) (2,960)
   4. ค่าจัดทำเอกสาร (10,000)
   5. ค่าวัสดุโครงการ (6,960)
   6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ (10,000)
   7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ปกครองมัธยมศึกษา (9,120)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.5 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 65
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียน, ผู้ปกครอง ครู, ผู้บริหาร มีการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 83
2. ผู้ปกครอง, ครู รับทราบผลการเรียนและคะแนนความประพฤติของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 83
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ Home and School Meeting
ใบลงทะเบียน บุคคลากร
ภาพถ่ายโครงการ
ใบลงทะเบียนและเซ็นรับเอกสาร ประถมศึกษา
ใบลงทะเบียนและเซ็นรับเอกสาร มัธยมศึกษา
ผลการประเมิน