ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห 02
ชื่อโครงการ เสริมสร้างสุขภาพแและสานสัมพันธ์บุคลากร
ระยะเวลาโครงการ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น(ประธาน)
ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา(รองประธาน)
อ.ราชัย นาเจริญ(รองประธาน)
อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร(รองประธาน)
ดร.เด่นชัย ปราบจันดี(รองประธาน)
อ.อัครวัฒน์ อาชีวะ(รองประธาน)
อ.ฉลอง แสนโคก(รองประธาน)
อ.ณิชนันทน์ ฉายแสง(รองประธาน)
อ.พีรพัฒน์ สามัญ(กรรมการ)
คุณกวิน กลิ่นกุหลาบทอง(กรรมการ)
คุณสุกัญญา โพธิ์นาค(กรรมการ)
คุณกันต์ดา ประสพผล(กรรมการ)
คุณพัชรา สนธิพงษ์ประยูร(กรรมการและเลขานุการ)
คุณวิลาวัณย์ วิริยกิจจา(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (75,340)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (3,000)
   3. ค่าเช่าเครื่องเสียง (5,000)
   4. ค่าอาหารว่างในการประชุม (1,050)
   5. ค่าของรางวัล (10,000)
   6. ค่าป้ายไวนิล (4,800)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (3,860)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1 ผลการประเมิน : 5
2. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 80.07
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คำกล่าวรายงาน
กำหนดการ