ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : IEP Reading Enhancement
รหัสโครงการ IEP.09
ชื่อโครงการ IEP Reading Enhancement
ระยะเวลาโครงการ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าชุดหนังสือสำหรับสุดยอดนักอ่าน (12,080)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (20,000)
   3. ค่าเช่าชุดสำหรับพิธีกร 2 ชุด ชุดละ 1000 บาท (2,000)
   4. ค่าเช่าตัวการ์ตูนมาสคอท จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2000 บาท (4,000)
   5. ค่าป้ายโครงการ (3,000)
   6. ค่าเข็มกลัดติดเสื้อ จำนวน 200 ชิ้น ชิ้นละ 27 บาท (5,400)
   7. ค่าจ้างเหมาละครนิทานเพลงจากทีมนิทานแต้มฝัน (13,520)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนและบุคลากรผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ ข้อเสนอโครงการ
คำสั่งโครงการ
กำหนดการโครงการ
ใบงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ใบงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ใบแบบประเมินโครงการ
สรุปโครงการ
ภาพกิจกรรมช่วงเช้า
ภาพกิจกรรมช่วงบ่าย
ใบลงทะเบียน