ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.01
ชื่อโครงการ Halloween Day
ระยะเวลาโครงการ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ของรางวัล (6,000)
   2. ค่าวัสดุสำหรับตกแต่งสถานที่ (6,000)
   3. ค่าป้ายฮาโลวีน (3,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา หน่วยนับ : 90 ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. 2.นักเรียนได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ หน่วยนับ : 90 ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. 3.นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการจากการร่วมโครงการ Halloween Day หน่วยนับ : 90 ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โรงการhalloween
สรุปแบบประเมิน
ใบลงทะเบียน ป.1-6