ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กว01
ชื่อโครงการ โครงการค่ายพฤกษาดาราศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมันทนา เมฆิยานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ๑.ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์ ( 10 คน x 2 วัน x ๓๖๐ บาท ) เป็นเงิน 7,200 บาท 2.ค่าที่พักสำหรับอาจารย์ ( 10 คน x 90๐ บาท ) เป็นเงิน 9,000 บาท 3.ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินสำหรับอาจารย์ ( 6 คน x 5๐ บาท ) เป็นเงิน 300 บาท (16,500)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 3 มื้อ (12,800)
   2. ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 1 มื้อ (1,200)
   3. ค่าที่พีกนักเรียนและพนักงานขับรถ (8,900)
   4. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (840)
   5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน (8,100)
   6. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (800)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (5,360)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผลการทดสอบความรู้ ทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการ คำสั่ง
ขออนุญาตปฏิบัติงาน รายชื่ออาจารย์
รายชื่อนักเรียน