ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP04
ชื่อโครงการ English Day Camp At Suanthai Grade 5
ระยะเวลาโครงการ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์(ประธาน)
นายศุภชัย สมนวล(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัส (30,000)
   2. ค่าสายคล้องคอพร้อมที่เสียบบัตร (2,800)
   3. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (2,200)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเข้าชมสวนไทยพัทยานักเรียน (4,200)
   2. ค่าเข้าชมสวนไทยพัทยาครู (150)
   3. ค่าบุฟเฟต์อาหารกลางวันนักเรียน (19,600)
   4. ค่าบุฟเฟต์อาหารกลางวันครู (700)
   5. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (600)
   6. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (4,750)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ English Day Camp At Suanthai Grade 5 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ English Day Camp At Suanthai Grade 5 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ