ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ SAM04
ชื่อโครงการ โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
ระยะเวลาโครงการ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรจันทร์ สั่งการ(ประธาน)
นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย(กรรมการ)
นางสาวศศิณัฎฐ์ ขุมทรัพย์ดี(กรรมการ)
นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์(กรรมการ)
นางสาวสญามณ รูปต่ำ(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช (1,195)
   2. ค่าอาหารนักเรียนและอาจารย์ (5,850)
   3. ค่าอาหารว่างนักเรียนและอาจารย์ (4,800)
   4. ค่าที่พักรวมอาหารเช้านักเรียนและอาจารย์ (25,004)
   5. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (20,000)
   6. ค่าของที่ระลึก (1,500)
   7. ค่าบัตรล่องเรือนักเรียนและอาจารย์ (27,105)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 97
2. นักเรียนผ่านการเข้ากิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 2
3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางด้านการแพทย์ หน่วยนับ : คะแนนเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4.48
เอกสารแนบ สำเนาโครงการวิทย์แพทย์