ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กว03
ชื่อโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
ระยะเวลาโครงการ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารและอาหารว่าง (1,500)
   2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน (420)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอุปกรณ์และเอกสารค่าย (3,730)
   2. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,500)
   3. ค่าอาหารและอาหารว่าง (5,000)
   4. ค่าจ้างทำชุดอุปกรณ์ (2,730)
   5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (500)
   6. ค่าจ้างเหมาเรือ (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. คะแนนผลการทดสอบวัดความรู้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 85.2
2. คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 92
3. คะแนนผลการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 83
เอกสารแนบ ประเมิน
โครงการ
ใบลงทะเบียน