ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ English is Fun Using Art Activities 1/2020
ระยะเวลาโครงการ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร. มนัส จอมปรุ(ประธาน)
นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าสถานที่ห้องเรียนศิลปะ อาคาร PB 3 จำนวน 7 วันๆ ละ 960 บาท (6,720)
   2. ค่าสถานที่ห้องโถงอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ จำนวน 7 วัน แบบเหมาจ่าย (8,000)
   3. ค่าสถานที่ด้านหน้าอาคารฝ่ายกราศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน 10 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 200 (1,200)
   4. ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เซรามิคเหมาจ่าย (1,000)
   5. ค่าสถานที่ห้องศิลปะอาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ห้อง 308 จำนวน 7 วันๆ ละ 480 บาท (3,360)
   6. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดนิทรรศการ และค่าจ้างเผาเซรามิค (30,000)
   7. ค่าเกียรติบัตร จำนวน 50 ใบๆ ละ 7 บาท (350)
   8. ค่าป้ายกิจกรรม (3,000)
   9. ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการและใบสมัคร (1,000)
   10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัส (3,500)
   11. ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 วัน (200)
   12. ค่าพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คนๆ ละ 420 บาท (420)
   13. ค่าอาหารว่างวันเปิดนิทรรศการ จำนวน 41 คนๆ ละ 30 บาท (1,230)
   14. ค่าอาหารว่างวันที่มีเรียนและวันทัศนศึกษานอกสถานที่ 41 คนๆ ละ 50 บาท 8 วัน (16,400)
   15. ค่าอาหารกลางวัน วันที่มีเรียนและวันทัศนศึกษานอกสถานที่ 41 คนๆ ละ 70 บาท 8 วัน (22,960)
   16. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโครงการ (18,000)
   17. ค่าตอบแทนวิทยากร แบบเหมาจ่าย จำนวน 4 คนๆ ละ 24000 บาท (96,000)
   18. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินเหมาจ่าย จำนวน 1 คนๆ ละ 2000 บาท (2,000)
   19. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารโครงการ จำนวน 1 คนๆ ละ 2000 บาท (2,000)
   20. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเหมาจ่าย 1 คนๆ ละ 2100 บาท (2,100)
   21. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พัสดุเหมาจ่าย จำนวน 1 คนๆ ละ 2000 บาท (2,000)
   22. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เปิด-ปิดอาคารแบบเหมาจ่าย (2,000)
   23. ค่าของที่ระลึก (3,000)
   24. สำรองค่าใช้จ่าย 5% (11,330)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับภาษาต่างประเทศและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการ