ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ๋JIP03
ชื่อโครงการ โครงการ Father's Day Week
ระยะเวลาโครงการ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และ Mr. Forbes Smart(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการ (10,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. นักเรียนได้ทำกิจกรรมภาษาอังกฤษที่แสดงถึงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 781 ผลการประเมิน : 781
2. นักเรียนได้ทำกิจกรรมภาษาอังกฤษที่แสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาของตนเอง หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 781 ผลการประเมิน : 781
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ใบลงทะเบียนนักเรียน
ผลงานจากกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วม (รูปถ่าย)
รายชื่อนักเรียนที่ชยะการแข่งขันโครงการ Father's Day Week