ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.33
ชื่อโครงการ ตลาดนัดสาธิตพอเพียง
ระยะเวลาโครงการ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ป้ายโครงการ (500)
   2. วัสดุอุปกรณ์ (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดสาธิตพอเพียง หน่วยนับ : จำนวนร้าน ค่าเป้าหมาย : 15 ผลการประเมิน : 15
2. นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดสาธิตพอเพียง หน่วยนับ : จำนวน ค่าเป้าหมาย : 15 ผลการประเมิน : 15
เอกสารแนบ 559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
ตลาดนัดสาธิตพอเพียง 63-อนุมัติ.pdf