ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.12
ชื่อโครงการ ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าดอกไม้สำหรับทำกระทง (17,500)
   2. 2. ค่าอุปกรณ์สำหรับทำกระทง (7,500)
   3. ค่าเช่าชุดสำหรับนางนพมาศ จำนวน 50 คน ๆ ละ 500 บาท (25,000)
   4. ค่าแต่งหน้าสำหรับนางนพมาศ จำนวน 50 คน ๆ ละ 400 บาท (20,000)
   5. ค่าเช่าชุดการแสดงของนักเรียน จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 500 บาท (2,500)
   6. ค่าเช่าชุดการแสดงของพิธีกร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท (3,000)
   7. ค่าของรางวัลสำหรับการประกวดต่างๆ (10,000)
   8. ค่าถ้วยรางวัล และสายสะพาย (10,000)
   9. ค่าป้ายเวที (5,000)
   10. ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (6,000)
   11. ค่ากระทงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 6 กระทง กระทงละ 200 บาท (1,200)
   12. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (7,100)
   13. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับประชุมเตรียมงานและสรุปงาน (1,200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนเข้าร่วมการประกวดกระทงและ นางนพมาศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ 558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
ลอยกระทงมัธยม63-อนุมัติ.pdf
กำหนดการโครงการลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25๖3.pdf
ขอเชิญชวนอาจารย์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสี่ภาค.pdf
ประชุมเตรียมงานลอยกระทง มัธยม63-20 ต.ค.63.pdf