ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.38
ชื่อโครงการ บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จูตะเสน(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าปัจจัยถวายพระ ๑๐ รูป ๆ ละ 400 บาท (4,000)
   2. ค่าดอกไม้ในพิธีสงฆ์ (700)
   3. ค่าเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ 35๐ บาท (3,500)
   4. ค่าผ้าไตรบังสุกุล จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (10,000)
   5. ค่าอาหารปิ่นโตพระสงฆ์ 10 ชุด ๆ ละ 400 บาท (4,000)
   6. ค่าเลี้ยงรับรองพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ในช่วงพิธีการตอนเช้า จำนวน 1๐0 คน ๆ ละ 3๐ บาท (3,000)
   7. วัสดุอุปกรณ์ (1,500)
   8. อุปกรณ์สำหรับพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (2,000)
   9. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับประชุมเตรียมงานและสรุปงาน สำหรับคณะกรรมการโครงการ และ คณะกรรมการนักเรียน (3,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. .นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดง ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการวันคล้ายวันสวรรคต 63-อนุมัติ.pdf
519 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม
เชิญประชุมเตรียมงานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9-8 ต.ค.63.pdf
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ร.9-63.pdf