ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : โครงการวันลอยกระทง
รหัสโครงการ ฝปฐ.01
ชื่อโครงการ โครงการวันลอยกระทง
ระยะเวลาโครงการ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรธนา นันตาเขียน(ประธาน)
นางสาวปวลี เสมอวงษ์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่ากระทงผู้บริหารและค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ (2,730)
   2. ค่าอาหารว่างผู้บริหาร 9 คน คนละ 30 บาท (270)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ระดับปฐมวัย 2.4 : จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
4. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
5. ระดับปฐมวัย 3.3 : จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
2. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการวันลอยกระทง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
2. นักเรียนวาดภาพวิธีการใช้น้ำอย่างถูกวิธี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ 2564_ฝปฐ.01_01.โครงการวันลอยกระทง-รวมเปลี่ยน (อนุ.pdf
ผลงานนักเรียน.pdf
2564_ฝปฐ.03_2.คำสั่งแต่งตั้ง (524).pdf
2564_ฝปฐ.03_3.เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ.pdf
2564_ฝปฐ.03_3.เชิญผู้บริหาร.pdf
2564_ฝปฐ.03_4.จัดสถานที่ลอยกระทง (631019).pdf
ภาพประกอบโครงการวันลอยกระทง.pdf
ลงทะเบียนลอยกระทง.pdf