ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห.08
ชื่อโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
ระยะเวลาโครงการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร(ประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พักผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คืน คืนละ 1700 จำนวน 25 ห้อง (85,000)
   2. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 คืน คืนละ 1500 จำนวน 1 ห้อง (3,000)
   3. ค่าที่พักพนักงานขับรถ จำนวน 2 คืน คืนละ 1500 จำนวน 1 ห้อง (3,000)
   4. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ วันที่ 7 พ.ย. 63 (15,300)
   5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ วันที่ 8 พ.ย. 63 (20,400)
   6. ค่าอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อ วันที่ 6 พ.ย. 63 (20,400)
   7. ค่าอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อ วันที่ 7 พ.ย.63 (15,300)
   8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อ (16,320)
   9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (3,000)
   10. ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะเหมาจ่าย (29,000)
   11. ค่าของที่ระลึกวิทยากร (2,000)
   12. ค่าห้องประชุม (10,000)
   13. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (1,980)
   14. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน (9,000)
   15. ค่าอาหารว่างในการประชุม (600)
   16. ค่าถ่ายเอกสาร (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 98.04
2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.50 ผลการประเมิน : 3.97
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ
คำสั่งคณะกรรมการ