ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP05
ชื่อโครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo g.1
ระยะเวลาโครงการ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ Mrs.Suriyaporn, Miss Supranee Silaket(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (30,000)
   2. ค่าสายคล้องคอพร้อมที่เสียบบัตร (4,325)
   3. ค่าอุปกรณ์ฐานความรู้ 5 ฐาน (685)
   4. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (4,860)
   5. ค่าป้ายไวนิล (630)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารกลางวัน (9,720)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ฐานความรู้ 5 ฐาน (15,970)
   3. ค่าอาหารครู (1,100)
   4. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ (8,650)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 162 ผลการประเมิน : 162
2. นักเรียนสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 162 ผลการประเมิน : 162
เอกสารแนบ บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและตัวโครงการ
ขออนุเคราะห์เข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
บันทึกข้อความขอเช่ารถบัสปรับอากาศ
แบบสังเกตพฤติกรรม
ใบงานกิจจกรม
คำสั่ง2564