ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP.02
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน
ระยะเวลาโครงการ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และนางสาวสุภิญญา เถาทอง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. อุปกรณ์ในการจัดโครงการ (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 40
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 70
2. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 70
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ใบสมัครการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
เกณฑ์การคัดเลือก
ผลทดสอบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ประกาศเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2563
เอกสารแจ้งงดการแข่ขันเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด 19