ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.01
ชื่อโครงการ ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัฐพล กัลพล(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน 90 คน จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 5๐ บาท (13,500)
   2. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการโครงการ 20 คน จำนวน 3 มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท (3,000)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน 90 คน จำนวน 6 มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท (16,200)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการโครงการ 20 คน จำนวน 6 มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท (3,600)
   5. ค่าเข็มสัญลักษณ์กรรมการนักเรียน จำนวน 70 อัน อันละ ๑2๐ บาท (8,400)
   6. ค่าเสื้อคอปก สำหรับนักเรียน จำนวน 90 ตัว ตัวละ ๒๐๐ บาท (18,000)
   7. ค่าเสื้อคอปก สำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 200 บาท (4,000)
   8. ค่าผ้าพันคอ จำนวน 90 ผืน ๆ ละ ๑๐๐ บาท (9,000)
   9. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและของรางวัล (20,000)
   10. ค่าพวงมาลัยสำหรับไหว้พระ (2,000)
   11. ค่าป้ายโครงการ 2 ป้าย (1,000)
   12. ค่าคู่มือค่ายผู้นำ 90 เล่ม เล่มละ 30 บาท (2,700)
   13. ค่าเจลแอลกอฮอล์ / หน้ากากอนามัย /ถุงมือ (18,600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน หน่วยนับ : เล่ม ค่าเป้าหมาย : 1 เล่ม/ 1 คน ผลการประเมิน : 60
2. เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมภาวะผู้นำให้กับคณะกรรมการนักเรียน หน่วยนับ : เล่ม ค่าเป้าหมาย : 1 เล่ม / 1 คน ผลการประเมิน : 60
เอกสารแนบ 295 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
โครงการ
หนังสือขอนุญาตผู้ปกครองค่ายผู้นำ63-อนุมัติ.pdf