ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP 11
ชื่อโครงการ วันเด็กแห่งชาติ
ระยะเวลาโครงการ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายตะวัน ชนะอุดม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเกมต่างๆ (3,000)
   2. ค่าป้ายโครงการ (3,000)
   3. ค่าของรางวัลจับฉลากสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (22,300)
   4. ค่าของรางวัลจับฉลากสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (22,300)
   5. ค่าซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม (37,000)
   6. ค่าเช่าเวทีและชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ (12,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ตัวชี้วัด
1. เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในประเทศ หน่วยนับ : จำนวนโรงเรียน ค่าเป้าหมาย : 8
2. กิจกรรมความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในประเทศ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 8
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษบนเวที เช่น เต้นประกอบจังหวะ ร้องเพลง เล่นดนตรี เป็นต้น หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดซุ้มเกมและซุ้มขายอาหาร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ