ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝศภ.01
ชื่อโครงการ STLC Conversation Course 2/2019
ระยะเวลาโครงการ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าสถานที่ (18,000)
   2. ค่าตอบแทนวิทยากร (90,000)
   3. ค่าเอกสารการสอนและสื่อการสอน (9,920)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (25,200)
   5. ค่าป้ายไวนิล (3,800)
   6. ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร (6,650)
   7. ค่าเชตเคื่องเขียน (13,930)
   8. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโครงการ (55,000)
   9. ค่าตอบแทนคนเปิด-ปิดอาคารล่วงเวลา (1,500)
   10. ค่าดูแลนักเรียนแบบเหมาจ่าย (36,000)
   11. ค่าอาหารปิดคอร์ส (15,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนผ่านแบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ข้อเสนอโครงการ
หน้าอนุมัติโครงการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้สถานที่
บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ
แบบวัดระดับความรู้