ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.22
ชื่อโครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3
ระยะเวลาโครงการ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน จำนวน 165 คนๆ ละ 50๐ บาท (82,500)
   2. 2. ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 165 คนๆ ๓ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท (24,750)
   3. 3. ค่ากิจกรรมล่องแพสำหรับนักเรียน จำนวน 165 คน (33,000)
   4. 1. ค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 30 คน (15,000)
   5. 2. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 30 คน (4,500)
   6. 3. ค่าอาหารเช้าสำหรับนักเรียน จำนวน 165 คนๆ ละ 50 บาท (8,250)
   7. 4. ค่าอาหารเช้าสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 30 คน (1,500)
   8. 5. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 165 คน (19,800)
   9. 6. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการโครงการจำนวน 30 คน (3,600)
   10. 7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 2 คัน (5,000)
   11. 8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัสของโรงเรียน (6,000)
   12. 9. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 3 คน วันละ ๔๒๐ บาท จำนวน ๒ วัน (2,520)
   13. 10. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คันๆ ละ ๒3,๐๐๐ บาท (92,000)
   14. 11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบายศรี (2,000)
   15. 12. ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (6,000)
   16. 13. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง (1,000)
   17. 14. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจต่อเพื่อนนักเรียน ครูอาจารย์และสถาบัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ 114 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ปีการศึกษา 2562.pdf
โครงการกลุ่่มสัมพันธ์ ม.3-62 อนุมัติ-บีบอัด.pdf
กำหนดการโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3.pdf
ขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนเข้่าร่วมโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3-62.pdf
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 165 คน.pdf
รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3.pdf
หนังสือเชิญประชุมเตรียมงานกลุ่มสัมพันธ์ ม.3.pdf