ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.38
ชื่อโครงการ สุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6
ระยะเวลาโครงการ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ป้ายไวนิล (4,000)
   2. ค่าของที่ระลึก (14,050)
   3. ค่าจัางจัดทำซุ้ม (8,000)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (5,950)
   5. ค่าดอกไม้ตกแต่ง (8,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จอยู่ในระดับดีมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทัศนคติที่ดีและผูกพันกับโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
3. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอยู่ในระดับมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
เอกสารแนบ ส่งพี่ ม.6-62 อนุมัติ.pdf
072 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
กำหนดการส่งพี่ม.6.pdf