ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการพิเศษ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกษ.09
ชื่อโครงการ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยไมโครซอฟต์ทีม
ระยะเวลาโครงการ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ (2,800)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ (700)
   3. ค่าอาหารมื้อกลางวัน (7,000)
   4. ค่าอาหารว่าง (3,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. บุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนา โครงการได้รับการอนุมัติ
แบบประเมินผล
สรุปผลแบบประเมิน
ใบลงทะเบียน
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมออนไลน์
ภาพหน้าจอการสร้างสื่อออนไลน์