ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกศ.09
ชื่อโครงการ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยโปรแกรมไมโครซอฟต์ทีม"
ระยะเวลาโครงการ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ (2,800)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ (700)
   3. ค่าอาหารมื้อกลางวัน (7,000)
   4. ค่าอาหารว่าง (3,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ในการใช้สื่อออนไลน์สร้างการเรียนการสอนโดยโปรแกรมไมโครซอฟต์ทีม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน :
เอกสารแนบ