ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP19
ชื่อโครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6
ระยะเวลาโครงการ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสกสัน จันทร์สม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่าห้องประชุม วันซ้อม (6,000)
   2. ค่าเช่าห้องประชุมวันจริง (6,000)
   3. ค่าซุ้มดอกไม้ห้องประชุม (15,000)
   4. ค่าตกแต่งสถานที่ ห้องประชุม (12,000)
   5. ค่าซุ้มถ่ายภาพ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท (15,000)
   6. ค่าดอกไม้ประดับหน้าอกนักเรียนและอาจารย์กิจกรรมพรอม จำนวน ๗๘ คน คนละ ๕0 บาท (3,900)
   7. ค่าอาหารว่าง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 306 คน คนละ 50 บาท (15,300)
   8. ค่าพิมพ์บัตรเชิญเข้าร่วมงาน (3,000)
   9. ค่าเช่าเสื้อครุยสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 14 คน คนละ 600 บาท (8,400)
   10. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (3,600)
   11. ค่าอาหารเย็นกิจกรรมพรอม จำนวน 77 คน ๆ ละ 650 บาท (50,700)
   12. ค่าเช่าเครื่องเสียง และดนตรี (6,000)
   13. ค่าจ้างช่างถ่ายภาพในพิธีปัจฉิมฯ (5,000)
   14. ค่าจ้างช่างถ่ายภาพในพิธีปัจฉิมฯ ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท (5,000)
   15. ค่าจัดทำหนังสือรุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 เล่มๆ ละ 1,100 บาท (14,300)
   16. ค่ากิจกรรม กิจกรรม King & Queen of The Prom Night party (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
3. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ