ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.21
ชื่อโครงการ มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ระยะเวลาโครงการ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ๑. แฟ้มใส่เกียรติบัตร ขนาดเอ 5 จำนวน 281 แฟ้ม ๆ ละ 53.50 บาท (15,034)
   2. ๒. ค่าป้ายไวนิลติดเวที จำนวน ๑ แผ่น (4,000)
   3. ๓. ค่าป้ายไวนิลตราโรงเรียน ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน 40 แผ่น (12,000)
   4. ๔. ค่าผ้าต่วนสีเทา และ สีทอง จำนวน 6 ม้วน ๆ ละ ๑,๕00 บาท (9,000)
   5. ๕. ค่าดอกไม้แห้ง สำหรับตกแต่งสถานที่ (20,000)
   6. ๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ (6,000)
   7. ๗. ค่าป้ายตราสัญลักษณ์โรงเรียน จำนวน 10 อัน ๆ ละ 1,000 บาท (10,000)
   8. ๘. ธงชาติขนาด 5 x 7 เมตร จำนวน 3 ผืน ๆ ละ 3,000 บาท (9,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.5 : 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ 071 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการ
มอบประกาศนียบัตร ม.6-62-อนุมัติ.pdf