ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP09
ชื่อโครงการ Valentine's Day
ระยะเวลาโครงการ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์(ประธาน)
นางสาวสุภิญญา เถาทอง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (2,500)
   2. ค่าป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (2,500)
   3. ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม (13,000)
   4. ค่าถ้วยรางวัล (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ Valentine's Day หน่วยนับ : อันดับ ค่าเป้าหมาย : 1-3 ผลการประเมิน : 3
2. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ Valentine's Day(บนเวที) หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
กำหนดการโครงการ Valentine's Day
คำสั่งแต่งตั้งโครงการ Valentine's Day