ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : English Camp
รหัสโครงการ JIP.07
ชื่อโครงการ English Camp G.6
ระยะเวลาโครงการ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. Forbes George Smart(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าป้ายไวนิล (10,000)
   2. ค่าเช่าชุดการแสดงสำหรับนักเรียน 30 คน (15,000)
   3. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (8,000)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พักอาจารย์ (15,000)
   2. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน (99,000)
   3. ค่าบัตรเข้าชมของอาจารย์ (4,000)
   4. ค่าบัเข้าชมตรของนักเรียน (26,400)
   5. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (42,000)
   6. ค่าจัดทำหนังสือประกอบการทำกิจกรรม (30,400)
   7. ค่ารถบัส3คัน2วัน (72,000)
   8. ค่าสายคล้องคอบัตรสำหรับอาจารย์ (400)
   9. ค่าสายคล้องคอบัตรสำหรับนักเรียน (2,640)
   10. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน3มื้อ (75,240)
   11. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ (11,400)
   12. ค่าเตาปิ้งย่าง2ชุด (2,000)
   13. ค่าน้ำมันรถตู้ (1,000)
   14. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ (200)
   15. ค่าเสื้อสำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม (4,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. The performance on the stage หน่วยนับ : score ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
2. Score from activities and doing assigned work หน่วยนับ : score ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 85.96
3. The observation of leadership and self confidence of students who attended the camp หน่วยนับ : students ค่าเป้าหมาย : 132 ผลการประเมิน : 132
เอกสารแนบ โครงการ
โครงการ
คำสั่ง
ใบลงทะเบียน
รูปกิจกรรม