ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.17
ชื่อโครงการ สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562
ระยะเวลาโครงการ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน (3,000)
   2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 60 คน คนละ 100 บาท (วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563) (6,000)
   3. 3. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน 60 คน 1 มื้อๆ ละ 30 บาท (1,800)
   4. 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (3,700)
   5. 5. ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม (5,000)
   6. 6. ค่าป้ายโครงการ (500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจของโรงเรียน ที่ได้รับปัจจัยต่างๆ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. ความสำเร็จในการสบทบทุน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ 061 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
สาธิตจิตอาสา 62-อนุมัติ.pdf