ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.37
ชื่อโครงการ ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2562
ระยะเวลาโครงการ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมุรธา นามพลกรัง(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย (400)
   2. ค่าตาข่ายประตูฟุตบอล 1 คู่ (4,200)
   3. ค่าสีน้ำทาภายใน 2 ถัง (1,400)
   4. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จำนวน 4 คน ระยะเวลา 11 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 45 บาท (3,960)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ 024 แต่งตั้งคณะรรมการจัดโครงการฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
ขอเชิญนิสิตเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลประเพณี62-อนุมัติ.pdf
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี63-อนุมัติ.pdf