ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.18
ชื่อโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าไอศกรีมสำหรับนักเรียน จำนวน 1,0๐๐ แท่ง แท่งละ 20 บาท (20,000)
   2. ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่มประชุมเตรียมงาน สรุปงาน คนละ 30 บาท (2,000)
   3. 3. ค่าป้ายเวที (5,000)
   4. 4. ค่าจ้างจัดซุ้มเกมส์ (10,000)
   5. 5. ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 7 หลัง ๆ ละ ๘๐๐ บาท (5,600)
   6. 6. ค่าของรางวัลในการเล่นเกมส์ (10,000)
   7. 7. ค่าของรางวัลจับสลาก (Lucky Draw) (30,000)
   8. 8. ค่าซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๑0 ซุ้ม (132,000)
   9. 9. ค่าเช่าเวที (4,500)
   10. 10. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (900)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. ความพึงพอใจของนักเรียนและ ศิษย์เก่า ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
เอกสารแนบ 014 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็ก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563.pdf
โครงการวันเด็ก 63-อนุมัติ.pdf