ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ. 08
ชื่อโครงการ โครงการตรวจสุขภาพ
ระยะเวลาโครงการ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธิมาพร ปล่องทอง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพครั้งที่ 1 (1,150)
   2. ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพครั้งที่ 2 (1,150)
   3. ค่าถ่ายเอกสารและแบบประเมิน (200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
5. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนในระดับปฐมวัยเข้าตรวจสุขภาพ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 98
2. นักเรียนในระบบปฐมวัยเข้าตรวจสุขภาพ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 98
3. นักเรียนในระดับปฐมวัยเข้าตรวจสุขภาพ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 98
เอกสารแนบ สำเนาโครงการตรวจสุขภาพ
ภาพโครงการตรวจสุขภาพ
ขอความอนุเคราะห์แพทย์
สรุปโครงการตรวจสุขภาพ (ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง)
ใบรายงานทางการแพทย์(แบบประเมินทางการแพทย์)
สมุดประเมินพัฒนาการ