ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ06
ชื่อโครงการ วันแห่งความสำเร้จ
ระยะเวลาโครงการ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพันทิวา ฐานคร(ประธาน)
นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเกียรติบัตร จำนวน 112 ใบ ๆ ละ 8 บาท (896)
   2. ค่าแฟ้มใส่เกียรติบัตร จำนวน 112 ซองๆ ละ 80 บาท (8,960)
   3. ค่าวัสดุตกแต่งซุ้มถ่ายรูป (5,308)
   4. ค่าป้ายไวนิลเวที (1,400)
   5. ค่าถ่ายเอกสาร (300)
   6. ค่าอาหารว่างผู้บริหาร คณะกรรมการและผู้ปกครอง (7,040)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 65
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนร่วมรับวุฒิบัตรในวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
2. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
3. นักเรียนร่วมรับวุฒิบัตรในวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ สรุปผลการดำเนินการ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ใบลงทะเบียน
คำสั่งแต่งตั้ง
ขอใช้สถานที่
หนังสือเชิญผู้ปกครอง
ภาพกิจกรรม