ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ งานผู้บำเพ็ญประโยชน์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ งบ 01
ชื่อโครงการ โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระยะเวลาโครงการ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสญามณ รูปต่ำ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน บ.พ. ม.1 มื้อละ 70 บาท จำนวน 79 คน (5,530)
   2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ(อาจารย์) มื้อละ 70 บาท จำนวน 7 คน (490)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน บ.พ. ม.1 มื้อละ 30 บาท จำนวน 79 คน จำนวน 2 มื้อ (4,740)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการ(อาจารย์) มื้อละ 30 บาท จำนวน 7 คน จำนวน 2 มื้อ (420)
   5. ค่าเอกสารคู่มือค่าย เล่มละ 10 บาท จำนวน 86 เล่ม (860)
   6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมฐานค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 (11,660)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผลการทดสอบการปฏิบัติแต่ละฐานกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 98.73
2. ผลการทดสอบการปฏิบัติแต่ละฐานกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
3. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมฐานกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการค่ายบ.พ.ม.1
คำสั่ง
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ภาพกิจกรรม
คู่มือค่าย บ.พ. ม.1
บัญชีลงเวลานักเรียนและคณะกรรมการ(อาจารย์)ของโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดโครงการฯ
แบบประเมินและสรุปผลการปฏิบัติการทำกิจกรรมฐาน
แบบสรุปโครงการ